Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Vi jobbar ständigt för att upprätthålla och bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt.

Jansson Entreprenad | Uppförandekod

Att ta ansvar för miljö och klimat och kommande generationers möjlighet att njuta av naturliga omgivningar samt den egna personalens hälsa och utveckling utgör inte bara en konkurrensfördel utan är idag också en självklarhet för varje ansvarskännande företag. Mot bakgrund av detta har vi tagit fram vår uppförandekod som fastställer och kommunicerar Jansson Entreprenad AB:s riktlinjer inom hållbarhet. Uppförandekoden gäller för hela vår verksamhet såsom ledning och anställda, men även leverantörer, konsulter och övriga affärspartners. Uppförandekoden beskriver också vårt sätt att arbeta och vägleder oss i våra affärsrelationer. Koden hjälper oss att alltid agera ansvarsfullt och etiskt för att kunna bygga långvariga relationer med kunder och andra intressenter.

Uppförandekoden bygger på FN:s Global Compact principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption samt ILO:s kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet.

Affärsetik

Juridiskt och etiskt korrekta affärer är för oss en självklarhet. Vi utför korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner och förväntar oss att våra leverantörer och underentreprenörer gör detsamma. Vi accepterar inte korruption och följer konkurrensrättsliga lagar och vi tar anstånd från ekonomisk brottslighet och svartarbete.

Miljö

Vi visar omtanke för miljön och framtida generationer och vårt miljöarbete sker systematiskt och är integrerat i verksamheten. Ledning såväl som medarbetare har förståelse för vilka miljörisker vårt arbete medför och vidtar erforderliga åtgärder samt följer framtagna rutiner. Vi har en god resurshushållning och arbetar för att minska verksamhetens miljöpåverkan med hänsyn till ett livscykelperspektiv.

Arbetsmiljö

På våra arbetsplatser har vi en hög säkerhetskultur med hanterade och kontrollerade risker. Alla medarbetare och leverantörer uppmärksammar risker och missförhållanden på arbetsplatsen och anstränger sig för att skapa en god och sund arbetsmiljö. Skydds- och ordningsregler och gemensamma rutiner på arbetsplatsen respekteras och följs. Vi bemöter varandra med respekt oavsett kön, bakgrund eller position.

Anställnings-
förhållanden

På våra arbetsplatser ska det vara stimulerande att arbeta och våra medarbetare uppmuntras till ansvar och utveckling, såväl på ett personligt plan som i en del i företagets utveckling. Vi har trygga anställningsvillkor och främjar en bra balans mellan arbete och fritid. Vi uppmuntrar delaktighet och medbestämmande där nya idéer och tankar tas tillvara. Vi verkar för jämställdhet och mångfald vid rekryteringar.