Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Behovet av marksanering

Marksanering kan behövas när det finns förorenad mark. Detta är oftast ett resultat av att det har funnits en miljöfarlig verksamhet tidigare. Sanering av förorenad mark är något som behöver utföras med stor kunskap och omsorg. Beroende på flera faktorer som markförhållanden, typ av förorening, eventuella byggnationer och föroreningshalter, skiljer sig förutsättningarna för saneringen.

Fördelar med marksanering

Om det har funnits en miljöfarlig verksamhet på marken tidigare, finns det bara fördelar med marksanering. Genom bred kunskap och omsorg går det att återigen göra marken mindre miljöfarlig och nya byggnader eller verksamheter kan byggas på marken. På det här sättet blir det ett miljövänligare arbete med renoveringar och byggnationer. Eftersom förutsättningarna skiljer sig beroende på flera faktorer, är det fördelaktigt att ta kontakt med flera entreprenader för att se vad de kan erbjuda inom marksanering.

Olika metoder för marksanering

Det finns olika metoder för att sanera marken. Den vanligaste sättet är fortfarande genom deponering. Deponering är det mest kostnadseffektiva jämfört med de andra behandlingsmetoderna. Man brukar dela in metoderna för marksanering i fyra huvudgrupper, biologiska saneringsmetoder, fysikaliska metoder, kemiska metoder och termiska metoder.

1. Biologiska saneringsmetoder

De biologiska saneringsmetoderna innebär att man använder sig av naturligt förekommande processer i marken, som då utförs av bakterier och svampar. Processen bryter ner föroreningar till antingen mindre farliga eller också helt ofarliga ämnen. För att den här metoden ska fungera behövs det en aktiv stam som består av friska mikroorganismer i jorden.

2. Fysikaliska metoder

Det finns en hel del fysikaliska behandlingsmetoder. En vanlig och även väl beprövad teknik är jordtvätt. Den här tekniken fungerar på flera olika föroreningar och även komplexa föroreningar men man når bäst resultat med metaller.

En annan vanlig metod är luftning av marken. Den här metoden används endast för organiska föroreningar genom att man extraherar föroreningarna ut marken. Därefter kan man exempelvis förbränna de flyktiga ämnena.

3. Kemiska metoder

Kemiska metoder handlar om att laka ur eller omvandla de föroreningar som finns. Genom kemisk lakning separerar man eller tar bort föroreningarna. Det här gör man genom att jorden förs in i en tank där den sedan blandas med lösningsmedel. På så vis koncentreras föroreningen så att den sedan kan förstöras med hjälp av en annan behandlingsmetod. Kemiska metoder är dock inte en teknik som ännu har etablerats i Sverige.

4. Termiska metoder

Metoder som är termiska handlar om att man värmer upp de jordmassor som är förorenade. Här finns det två huvudmetoder som kallas för termiska avdrivning och förbränning. Föroreningarna förstörs totalt genom förbränning och det gör att föroreningarna lossnar för att sedan behandlas genom rökgasrening.