Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Vårt ledningssystem, beställarens trygghet!

Kvalitet, miljö & arbetsmiljö
Vi har ett skräddarsytt kvalitet, miljö och arbetsmiljöledningssystem som leder och guidar oss mot att alltid vara uppdaterade och medvetna.

Vår ambition är att Jansson Entreprenad både intern och externt ska förknippas med miljötänkande och hållbarhetsarbete. Nedan listas våra riktlinjer inom Miljö, Kvalité och Arbetsmiljö.

Hur Jansson Entreprenad arbetar

Jansson entreprenad AB arbetar aktivt för minimal miljöpåverkan utifrån antagen miljöpolicy och miljömål upprättade för verksamheten. Mål och policy är levande dokument i verksamheten och samtliga medarbetare är införstådda i principen om ständiga förbättringar. Mål och policy utvärderas och revideras årligen för att säkerhetsställa att verksamheten fortsätter att förebygga och kontinuerligt minska miljöpåverkan. Jansson Entreprenad AB är miljöcertifierad enligt ISO 14001 sedan 1999.

På Jansson Entreprenad AB arbetar vi systematisk och förebyggande med arbetsmiljöfrågor, och arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av vår verksamhet som genomsyrar alla led i vår organisation. Genom en fastställd rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete vilken årligen revideras tillsammans med våra arbetsmiljömål och vår arbetsmiljöpolicy, säkerhetsställer vi att arbetsmiljöarbetet bedrivs kontinuerligt och hålls relevant. Vi arbetar med våra medarbetares behov och förutsättningar i fokus, och samverkar med all personal i fråga om att identifiera och värdera risker och potentiellt ohälsosamma arbetsförhållanden. Vårt engagemang rörande arbetsmiljöfrågor resulterade i juni 2020 i arbetsmiljöcertifiering mot ISO 45001, vilket bekräftar att vårt arbetssätt och tänk kring arbetsmiljöfrågor är på rätt väg och uppfyller gällande lagstiftning på området.

Jansson Entreprenad AB sammanställer årligen tillsammans med en extern konsult en uppdaterad förteckning över de lagar, riktlinjer och andra krav som ställs på verksamheten. Detta för att säkerhetsställa att företaget är medvetet om och uppfyller samtliga lagar och andra riktlinjer tillämpliga för verksamheten.

Nyanställda genomgår en gedigen introduktion där säkerhetsfrågor och arbetsmiljörisker i verksamheten diskuteras, samt hur man ska arbeta och förhålla sig för att undvika skador och ohälsa. Ergonomi såväl som organisatoriska och psykosociala aspekter av arbetsmiljö diskuteras utifrån fastställd rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete. För att hålla kunskapen aktuell och uppdaterad genomförs årligen utbildningstillfällen på temat arbetsmiljö.

Jansson Entreprenad AB arbetar för att ligga i framkant vad gäller kompetens och utbildningsnivå hos sina medarbetare, och för att säkerhetsställa att samtliga medarbetare har rätt kompetens inom säkerhetsfrågor inventeras detta årligen i samband med ledningens genomgång. Medarbetares kompetenser och intyg sammanställs i en kompetensmatris där även giltighetstider för intyg framgår, på så sätt hålls utbildningsbevis och eventuella intyg gällande. När förnyad utbildning krävs ombesörjer arbetsgivaren detta genom att anlita extern resurs.

Jansson Entreprenad AB arbetar genomgående med avspärrningar, egenkontroll, riskbedömningar och checklistor enligt fastställda rutiner för rivningsentreprenad. Vidare dokumenteras alla avvikelser inom vårt ledningssystem där de också följs upp och åtgärdas och på så sätt återför värde och erfarenhet tillbaka in i verksamheten. Samtliga medarbetare är vidare ytterst kompetenta på sitt område vilket ytterligare säkerhetsställer säkra projekt.

Jansson Entreprenad AB arbetar i alla led i verksamheten med riskbedömningar och har också en fastställd rutin vilken tydligt och stegvis beskriver hur misstänkt farligt avfall ska hanteras och vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas. Vidare finns en rutin för nödlägesberedskap som på ett mer övergripande plan beskriver hur verksamheten agerar i akuta situationer. Samtliga medarbetare som hanterar avfall har relevant och uppdaterad kunskap om vilka risker, skyddsåtgärder och regler som är gällande. Erforderliga tillstånd förvaras i vårt ledningssystem.

All dokumenthantering sker inom ramen för vårt ledningssystem och enligt gällande rutin. Styrda dokument framgår av vår dokumentförteckning och omfattar främst rutiner och instruktioner men också externt styrande och redovisande dokument. Utgivning, revision och godkännande av dokument hanteras enligt fastställd rutin. Redovisande dokument, gamla utgåvor och makulerade dokument av såväl styrande som redovisande dokument arkiveras i minst 2 år.

Våra Certifikat

Miljölednings­system ISO14001

Jansson Entreprenad AB arbetar aktivt och målstyrt för att minska belastning på den yttre miljön. Detta sker dels genom återanvändning av material, dels genom att vid upphandling av varor och tjänster så långt det är möjligt och förenligt med våra kvalitets- och arbetsmiljömål prioritera produkter och tjänster med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Vidare kartlägger och övervakar vi våra processer och utvärderar deras påverkan gentemot våra uppsatta miljömål. Det systematiska miljöarbetet följs upp årligen i samband med revision och ledningens genomgång, där måluppfyllesle utvärderas och nya mål för verksamheten tas fram.

Kvalitetslednings­system ISO9001

Jansson Entreprenad AB arbetar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete genom att vi identifierar, kartlägger och styr våra processer, och kontinuerligt utvärderar dess effektivitet för våra intressenter. De aktiviteter som påverkar kvaliteten på våra produkter och tjänster styrs och följs upp. Vårt ledningssystem är föremål för kontinuerlig granskning, utveckling och förbättring, i första hand genom interna revisioner men också genom tredjepartsgranskning av externt certifieringsorgan. I den dagliga verksamheten strävar vi alltid efter att minst möta kundens förväntningar, behov och krav. Vidare arbetar vi löpande med kundundersökningar och levernatörsbedömningar, och vi för en aktiv dialog med våra kunder, medarbetare och andra intressenter.

Arbetsmiljölednings­system ISO45001

Arbetsmiljön på Jansson Entreprenad AB undersöks kontinuerligt, och där vi inte själva är huvudentreprenör tar vi en aktiv roll i beställarens/huvudentrprenörens arbetsmiljöarbete och skyddsrondering. Nyanställda får en introduktion som innefattar arbetsmiljörisker i verksamheten, och hur man ska arbeta och förhålla sig för att undvika skador och ohälsa. Risker som identifieras utreds och bedöms enligt rutin för nödlägen och risker. Åtgärder vidtas för att ta bort, kontrollera eller minska risken. För åtgärder som inte genomförs omedelbart tas handlingsplan fram som följs upp utifrån bestämd rutin. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen i samband med revision och ledningens genomgång, där eventuella brister och åtgärder dokumenteras och följs upp.