Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Vi utför rivningar i hela Sverige. Vi river alla typer av byggnader och konstruktioner oavsett storlek.

Jansson Entreprenad är en rivningsfirma som erbjuder skräddarsydda tjänster inom rivning baserade på dina behov och förutsättningar. Vårt mål är att tillgodose industrin med effektiva och specialiserade rivningstjänster utifrån ett hållbart perspektiv, då en av de viktigaste aspekterna inom rivning är planering av hur avfallet ska tas hand om.

Klick på knappen för att se filmen "Rivning byggnad Södermalm, Stockholm. Jansson Entreprenad i Linköping AB"...

Vårt rivningsarbete bygger på två olika kvaliteter som genomsyrar hela Jansson Entreprenad som rivningsfirma:

  • Kvalitet i “hårdvara”: 
      Vår kvalitet i “hårdvara” syftar till vår maskinpark som består av noga utvalda moderna maskiner för att kunna tillgodose behoven av rivningsarbeten och rivningsprojekt av varierande komplexitet och storlek. Vi utför kontinuerligt noggranna kontroller och regelbundet underhåll av vår maskinpark för att alla maskiner ska hålla högsta kvalitet.
  • Kvalitet i “mjukvara:
      Vår kvalitet i “mjukvara” syftar till Jansson Entreprenad medarbetare och den kompetens och mångåriga erfarenhet vi innehar. Vi investerar både mycket tid och pengar på utbildning och utveckling för att alla medarbetare alla inom vår organisation ska få möjligheten och utrymmet att uppnå sina ambitioner.

    Det är vårt aktiva arbete med dessa två kvaliteter som gör att vi kan erbjuda dig som kund något utöver det vanliga.

Vanliga frågor

Priset på att riva ett hus beror helt på arbetets omfång. Storleken på huset, tillgängligheten och tiden för utförande är några av de parametrarna som påverkar priset. Det är omöjligt att säga ett pris för husrivning innan vi har undersökt dessa parametrar.

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det aldrig rivningslov.

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är.

En rivningsplan måste innehålla:

- Metoder som används för att identifiera farliga ämnen och farligt avfall i rivningsarbetet

- Arbetssätt och skyddsåtgärder för hur det farliga avfallet ska avlägsnas (inklusive skyddsåtgärder mot dammbildning, olycksfall och vid eventuell sprängning)

- Beskrivning över hur farliga material och farligt avfall ska sorteras, hanteras och transporteras och för hur det lämnas för omhändertagande eller bortförskaffande

- Rivningsmetoder och hantering av byggdelar som ska återanvändas samt för byggmaterial som blir avfall och som ska omhändertas (t.ex. förbränning eller materialåtervinning)

- Skyddsåtgärder och utrotningsmetoder vid eventuell förekomst av ohyra, virkesförstörande insekter eller hussvamp av släktet Serpula

I rivningsplanen ska det också framgå:

- Vilka material som blir avfall

- Hur mycket avfall som beräknas uppstå

Ett rivningskontrakt är en tillfällig upplåtelse av en bostad som i andra fall hade stått tom i väntan på renovering eller rivning. Det fungerar ungefär som ett förstahandskontrakt förutom att hyresgästen inte har ett besittningsskydd på hyresrätten. Det innebär alltså att hyresgästen kan tvingas att flytta med kort varsel då renoverings- eller rivningsarbetet ska påbörjas.

Ett rivningstillstånd, eller rivningslov, krävs när man ska riva en byggnad eller delar av en byggnad inom ett detaljplanelagt område. Kommunen kan också bestämma att rivningslov krävs för områden med områdesbestämmelser. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det aldrig rivningslov. Man ansöker om rivningslov hos byggnadsnämnden i sin kommun.

Om rivningen inte kräver ett rivningslov kan man istället behöva göra en så kallad rivningsanmälan till kommunens byggnadsnämnd. 

Ett rivningslov krävs i regel om man ska riva byggnader eller delar av byggnader:

- inom ett detaljplanelagt område, om inte kommunen minskat lovplikten genom en planbestämmelse

- utanför ett område med detaljplan, om kommunen beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser

Ett rivningslov behövs inte för att riva byggnader eller delar av byggnader:

- utanför ett detaljplanelagt område

- utanför ett område med områdesbestämmelser

- inom ett område med detaljplan där kommunen minskat lovplikten via en planbestämmelse

- inom ett område med områdesbestämmelser, om inte kommunen i områdesbestämmelserna beslutat att rivningslov är ett krav

- om man ska riva byggnader eller delar av byggnader som kan uppföras utan bygglov, till exempel friggebodar, om kommunen inte tagit beslutet i detaljplanen eller områdesbestämmelserna att rivningslov krävs

Rivningsavfall syftar till alla typer av avfall som uppkommer vid rivningsåtgärder. Det inkluderar både farligt avfall som asbest, kvicksilver och bly, och annat avfall som trä, sten och skrot.

Rivning av byggnader eller delar av byggnader som inte kräver ett rivningslov kan kräva en rivningsanmälan, det vill säga vara anmälanspliktig. En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas förens anmälan har gjorts och byggnadsnämnden har gett sitt godkännande. Man bör kontakta byggnadsnämnden i sin kommun om man är osäker på om en rivningsanmälan krävs eller inte.

Man behöver inte göra en rivningsanmälan för att riva byggnader eller delar av byggnader som är:

- en komplementbyggnad som tillhör ett en

- eller tvåbostadshus (till exempel friggebod)

- ett skärmtak som inte kräver bygglov

- en mindre tillbyggnad på ett en

- eller tvåbostadshus som ej kräver bygglov då det ligger utanför ett område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse

- en bygglovsbefriad ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller liknande industri 

Ett rivningsarbete syftar endast till när man river anläggningar eller delar av anläggningar där hela stommen tas bort.

Rivningsmaterial syftar till en mångfald av byggnadsmaterial som inkluderar farligt avfall som betong, trä, papper, metall, isolering och glas såväl som farligt avfall som asbest, kvicksilver och bly.

Stål är en av de vanligaste typerna av byggnads-/rivningsmaterial för olika byggnader i världen. Detta på grund av dess tillgänglighet, lätta vikt, hållbarhet, styrka och relativt låga pris. Det används på flera olika sätt, bland annat i form av ett "stålskelett" som är en ram för själva byggnaden som tjänar som ett stöd för golv, tak och väggar. Det finns också i form av armeringsstål för armering av betong för att öka dess styrka och stabilitet.

Ett rivningslov upphör gälla om inte rivningsarbetet påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år efter att rivningslovet utfärdats.

Rivningslov behövs för att riva hela byggnader eller delar av byggnader:

- inom ett detaljplanelagt område, om inte kommunen minskat lovplikten genom en planbestämmelse - utanför ett område med detaljplan, om kommunen beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser