Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

JOUR 24H

Följ oss på sociala medier

Integritetspolicy
För Jansson Entreprenad AB är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi värnar om din integritet och vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

Jansson Entreprenad AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem.

Insamling och behandling av personuppgifter
Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter, gjorda val, beteenden eller IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring. Vi på Jansson Entreprenad AB behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss.

När du använder funktioner på vår webbplats eller i våra andra digitala kanaler som möjliggör för dig att dela information eller annat material, ber vi dig notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter. För det fall din information innehåller uppgifter om andra personer, får du enbart lägga upp sådan information som du har fått deras samtycke till att tillhandahålla.

Rättslig grund
För att vi ska få behandla dina uppgifter måste det finnas en laglig grund för behandlingen. Det innebär att för att vår behandling ska vara laglig, krävs det exempelvis att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Jansson Entreprenad AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål i olika situationer. I huvudsak för att fullgöra våra åtaganden, för att ge god service och välfungerande och effektiva tjänster.

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtal med dig, det vill säga när du har beställt en tjänst från oss. Vi använder även dina personuppgifter för att hantera vår kundrelation med dig, till exempel i samband med försäljning och marknadsföring av våra tjänster, till exempel genom att du får e-post från oss. Det kan även exempel handla om kundtjänst och hantering av klagomål. Vi arbetar också kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och en stor del av detta arbete innebär att analysera olika former av personuppgifter, till exempel kundhistorik och kundaktivitet. I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter av hänsyn till andra rättsliga åtaganden. Ett exempel på detta är information som är kopplad till försäljning, som vi är skyldiga att bokföra och spara enligt bokföringslagen.

Dina Rättigheter
Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Jansson Entreprenad AB ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Datalagring
Dina personuppgifter lagras av oss på våra servrar och på servar tillhörande vår molntjänstleverantör som vi anlitar, lokaliserade i Sverige. Vi lagrar personuppgifter under tidsperioden för din affärsrelation med oss. För mer information om var och för hur länge som vi behandlar dina personuppgifter och för mer information om dina rättigheter kring radering och dataportabilitet, vänligen kontakta oss via på info@jent.se.

Uppdatering av denna integritetspolicy
Vi kan komma att från tid till annan uppdatera och utveckla vårt tjänsteerbjudande varför vi även kan komma att uppdatera dessa personuppgiftsvillkor. Information om reviderad policy sker via vår hemsida.